Курс НБ на 13.07.2020 $77,7022 €87,9123

Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики объявляет о проведении открытого конкурса

Вакансия
08 - Июнь 2018
www.erkintoo.kg
1627
Кыргыз республикасынын
жогорку сотуна караштуу
сот адилеттигинин жогорку мектеби

административдик мамлекеттик бош кызмат ордун ээлөөгө ачык сынак жарыялайт
 
ЖАЛПЫ КЕСИПТИК ТАЛАПТАР:
1. Билими:
- Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
- “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конститутциялык палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конститутциялык мыйзамдарын;
- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
- “Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеўеши жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелери жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы №17 жарлыгы менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестри”;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”;
- мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеўештин 2016-жылдын 19-авгусундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси;
- Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын 2017-жылдын 31-январындагы №16 буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби” мамлекеттик мекемесинин уставы;
- Кыргыз Республикасынын Соттор кеўешинин чечими менен бекитилген Кыргыз Республикасынын судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди окутуудан өткөрүү жөнүндө жобо.
2. Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон деўгээлде билүүсү керек.
3. Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктуларды билүү (Windows, Word, Excel, “Токтом” маалыматтык тутум, Интернет).
 
СУДЬЯЛАРДЫН ЖАНА СОТ ТУТУМУНУН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ БӨЛҮМҮ
 Жетектөөчү адис (М-А) - 1 б.
 
1. Кесиптик билим деўгээли:
- жогорку юридикалык билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
- стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билими:
- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүүсү.
Ыктуулугу:
- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
- тиешелүү чөйрөдө ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикалык иште колдонуу;
- кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
- мамлекеттик жана/же расмий тилде ишкер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
- командада иштөөсү.
Көндүмдөр:
- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аны практикада колдонуу;
- ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
- окуу иш-чараларды даярдоо;
- долбоордук документацияларды мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо.
 
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:
-  жеке арыз;
-  паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келген учурда көрсөтүлөт);
-  кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча;
-  3*4 өлчөмүндөгү сүрөт – 1 д.
-  өмүр баяны, резюме;
-  эмгек китепчесинин көчүрмөсү, жогорку билимин тастыктаган дипломдун көчүрмөсү, билими жөнүндө квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги (нотариустан же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек);
-  сунуш каттар (абзел);
-  КР ИИМ МАБнан соттолбогондугу жөнүндө маалым кат (берилген күнүнөн 6 ай мөөнөтүнөн ашпаган).
Өздүк ишке (дело) тиркелген документтерди кабыл алуу 2018-жылдын 11-июнунан 25-июнуна чейин Бишкек ш., Москва көчөсү, 201 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинде 9.00дөн 17.00гө чейин кабыл алынат.
Белгиленген талаптарга жооп бербеген жарандардын документтерин конкурска катышууга жол берилбейт.
Кошумча маалыматтар үчүн байланыш телефону: 45-47-36
 
Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики объявляет о проведении открытого конкурса на замещение вакантной административной государственной должности
 
ОБЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Знание:
- Конституции Кыргызской Республики;
- конституционных Законов Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики», «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики»;
- Трудового кодекса Кыргызской Республики;
- законов Кыргызской Республики: «Об органах судейского самоуправления», «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», «О Совете по отбору судей Кыргызской Республики», «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих политические, специальные государственные и муниципальные политические должности», «О государственном языке Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
- Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 31 января 2017 года УП №17;
- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года №131;
 - Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года №517;
- Кодекса этики государственных и муниципальных служащих, утвержденного постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43;
- Устава Государственного учреждения «Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики» утвержденного приказом Председателя Верховного суда Кыргызской Республики от 31 февраля 2017 года №16;
- Положения о прохождении обучения претендентов на должности судей Кыргызской Республики, утвержденного решением Совета судей Кыргызской Республики от 3 февраля 2017 года.
2. Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
3. Компьютерная грамотность и владение необходимыми программными продуктами (Windows, Word, Excel. Информационная система «Токтом», Интернет).
 
ОТДЕЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Ведущий специалист (М-А) - 1 ед.
 
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование
2. Стаж и опыт работы:
 - без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
- государственного и\или официального языков в объёме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
Умения:
- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;
- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;
- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;
- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;
- деловой переписки на государственном и/или официальном языке;
- работы в команде.
Навыки:
- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;
- планирования работы и правильного распределения служебного времени;
- подготовки к проведению обучающих мероприятий;
- подготовки проектной документации на государственном и официальном языках;
 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
-  личное заявление с указанием вакансии;
-  копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется при сдаче документов и при регистрации на конкурс);
-  листок по учету кадров;
-  фото 3*4 1 шт.
-  автобиографию, резюме;
-  нотариально заверенные копии трудовой книжки, документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания.
-  рекомендательные письма (желательно);
-  справку об отсутствии судимости с ИАЦ МВД КР (срок действия справки не должен превышать 6 месяцев со дня выдачи).
 
Документы, подшитые в дело, необходимо предоставить в Высшую школу правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики в срок с 11 по 25 июня 2018 года с 9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 201.
Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 45-47-36


Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Posting comments after 3 месяца has been disabled.